Infolinia sklepu: +48 512 089 378
(Pn-Pt, 8:00-16:00)

Contact us

Pavel Macura
Wsparcie techniczne, specjalista produktowy
+420 591 140 535

Siedziba firmy i adres korespondencyjny

BULLET PROJECT s.r.o.
U Cihelny 230/3, Hlučín, 748 01

Slevový systém

 • sledovat stav objednávek
 • sleva 2% pro registrované
Przejdż do koszyka
Ilość: 0 szt.
Razem: 0 PLN
ProduktSztukPrice
Koszyk jest pusty
Całkowicie: 0 PLN
NazwaSztukCena z VAT
Razem0 PLN

Do darmowej dostawy brakuje 499 PLN

 
Przejdż do koszyka

Regulamin

Warunki sprzedaży:


BULLET PROJECT s.r.o.

U Stare elektrarny 291/11,
710 00 Ostrava
Czech republic

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, nr 35070 do plików sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajduje się w Internecie pod adresem www.balistas.pl

ID: 28618475
VAT: CZ28618475

Bankowcy
: 87 1320 1537 2624 9513 3000 0001, Bank Pocztowy

Regulamin obowiązuje do czasu wydania nowych warunków.

Sprzedaż towarów na stronie www.balistas.pl są regulowane przez ustawy Republiki Czeskiej, a towary są sprzedawane od 18 lat. W przypadku dostaw za granicą, doradzamy klientom, aby sprawdzić możliwość nabycia i posiadania towarów w kraju.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Regulamin BULLET PROJECT s.r.o. z siedzibą U Stare Elektrarny 291/11, 710 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 28618475, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, nr 35070 (zwaną dalej "Sprzedającym") reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub w ramach umowy zakupu ( "Umowa") zawartej pomiędzy sprzedającym i inną osobą fizyczną lub prawną (zwanej dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu sprzedaży on-line , Działalność internetowa jest obsługiwana przez sprzedającego w Internecie pod adresem www.balistas.pl oprzez interfejs WWW (zwanej dalej "handlu opartego na sieci Web").

1.2. Warunki regulują również prawa i obowiązki stron, gdy sprzedawca za pomocą witryny znajdującej się na stronie www.balistas.pl ( "Witryna") i innych powiązanych stosunków prawnych.

1.3. Postanowienia warunków są integralną częścią umowy sprzedaży.

1.4. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedającego. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające po okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunkach biznesowych.

2. Konto użytkownika


2.1. Po rejestracji na stronie kupującego, kupujący mogą uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z tego interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar (dalej "konta użytkownika"). Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu WWW firmy.

2.2
. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej i zamówieniu towarów kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwe informacji. Zmiany danych o których mowa w koncie użytkownika kupującego, kupujący w razie potrzeby winien wszelkie zaktualizować. Dane znajdujące się na koncie kupującego i zamówienia towarów przez sprzedającego uznaje się za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika i uznaje, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego i ewentualnych nadużyć wynikających z jego naruszenia.

2.4. Kupujący nie zezwala na korzystanie z konta osobom trzecim.

2.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w każdym czasie, w szczególności w odniesieniu do niezbędnych konserwacji sprzętu i dostawcy oprogramowania lub. konieczne utrzymanie sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zgodnie z § 1.732 sek. 2 Kodeksu Cywilnego, wszystkie prezentacje towarów w interfejsie internetowym mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego produktu.

3.2. Sklep Web Interface zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży wraz z cenami poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT. Przepis ten nie ogranicza zawarcia umowy sprzedaży na warunkach negocjowanych indywidualnie.

3.3. Interfejs WWW sklepu zawiera także informacje na temat kosztów pakowania i dostawy.

3.4. Aby zamówić towar, nabywca wypełnia formularz zamówienia w branży interfejsu WWW. Formularz zamówienia zawiera określone informacje na dotyczące:

     Zamówione towary (zamówiony towar "insert" nabywcy do elektronicznego koszyka internetowej firmy interfejsu)
     sposób zapłaty zakupionych towarów, informacji na temat wymaganego sposobu transportu zamówionego towaru
     informacje na temat kosztów związanych z dostawą towarów.


3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych w celu korygowania błędów podczas wprowadzania danych do systemu. Przesyłanie zamówienia - kliknij przycisk "Zakończ zamówienie". Dane, o których mowa w zamówieniu są uznawane za poprawne przez sprzedającego. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia przez kupującego potwierdza otrzymanie tej wiadomości (e-mail i adres poczty elektronicznej) kupującemu w interfejsie użytkownika (dalej jako "adres elektroniczny kupującego").

3.6
. Sprzedawca ma prawo każdorazowo, w zależności od rodzaju zlecenia (ilość towarów, ceny zakupu, szacunkowych kosztów wysyłki), żądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia (pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany. W obu przypadkach kupujący zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

3.8. Warunki umowy pomiędzy sprzedającym i kupującym powstają z chwilą wystawienia faktury (dokument handlowy) i realizacji zamówienia o którym kupujący informuje sprzedawcę poprzez e-mail i adres poczty elektronicznej nabywcy.

3.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu, zwłaszcza z tym, który wcześniej istotnie naruszył umowę kupna (w tym warunków). Kupujący zobowiązuje się do korzystania z komunikacji na odległość w zawarciu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostęp do internetu, telefon) należą do kosztów poniesionych przez Kupującego.

4. Cena zakupu i warunki płatności

4.1. Wartość towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów, zgodnie z umową kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

a) gotówką w miejscu wymienionym na stronie internetowej sprzedawcy;

b) Płatność w miejscu wyznaczonym przez kupującego;

c) przelew bankowy na konto sprzedającego przez KB, numer konta: 43-6712470227 / 0100 (zwanego dalej "Konto Sprzedającego"); Postęp transferu płatności jest następujący: klient dokonuje zamówienia z przekazaniem płatności, a następnie zostaje wysłana zaliczka faktury do zapłaty. Po zapłaceniu kwoty zostanie wysłane zamówienie.

4.2. Cena zakupu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z pakowaniem i dostawą. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena nabycia obejmuje koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.3. W przypadku płatności w gotówce lub w przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest wymagalne z chwilą otrzymania towarów. W przypadku bezgotówkowej zapłaty cena nabycia jest płatna w terminie 10 dni od otrzymania zamówienia.

4.4. W przypadku bezgotówkowej płatności, kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towarów poprzez przelew odpowiedniej kwoty na konto sprzedającego.

4.5. W odniesieniu do płatności dokonanych w ramach dokumentu podatkowego nabywcy kontraktu – faktura Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami ( "Kodeks cywilny") nie może odstąpić od umowy na dostawę towarów zamówionych jak również towarów uszkodzonych lub zużytych wskutek rozdarcia.

5.2. Jeśli nie jest to przepis na podstawie art. 5.1 oraz w innych przypadkach, w których nie można odstąpić od umowy, nabywca zgodnie z § 1.829 sek. 1 kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od odbioru towaru. Odstąpienie od umowy musi być zgłoszone w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, na adres sprzedawcy lub adres e-mail sprzedawcy kaleta@zbrane-vzduchovky.cz. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć na końcu niniejszych warunków.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 towary muszą być wysłane do sprzedającego w terminie 14 dni od wysłania odstąpienia od umowy do kupującego. Towar musi być zwrócony do sprzedawcy, niezużyty i kompletny.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 sprzedawca zwraca środki otrzymane od kupującego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy nabywcy. Sprzedający jest uprawniony do zwrotu kwoty wpłaconej przez kupującego w momencie zwrotu towarów przez nabywcę lub w inny sposób który nie spowoduje dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych od kupującego zanim kupujący nie zwróci towarów.

5.5. W przypadku gdy zwrócony towar zostanie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedawca nabywa prawa do szkody poniesionej przez niego. Roszczenia odszkodowawcze. Sprzedający ma prawo do jednostronnego roszczenia wobec kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6. W oczekiwaniu na odbiór towaru przez kupującego, sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W tym przypadku, sprzedawca zwraca kwotę zakupu nabywcy bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazany przez kupującego.

5.7. Jeśli wraz z towarem kupującemu jest przyznany dar, umowa darowizny jest między sprzedającym i kupującym zawarta na podstawie warunku rozwiązania, tzn. jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, umowa darowizny traci względem takiego daru ważność, a kupujący jest zobowiązany wraz z towarem zwrócić sprzedającemu przyznany dar.

5.8.
Odstąpienie od umowy w przypadku użytkownika, który jest zarejestrowany jako partner VO. W przypadku nieodebrania przesyłki lub anulowania zamówienia dopiero po odesłaniu towaru, partnerowi VO będą naliczone koszty związane z przesyłką w następnej przesyłce.

6. PRZESYŁKA I DORĘCZENIU TOWARU


6.1.
Sposób doręczenia towaru jest określony przez sprzedającego, chyba że umowa kupna stanowi inaczej. W przypadku, że sposób przesyłki jest uzgodniony na podstawie żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tego rodzajem doręczenia.

6.2.
Jeśli sprzedający zgodnie z umową kupna jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany jest do odebrania towaru podczas dostawy. Jeśli kupujący nie odbierze towaru podczas dostawy, sprzedający ma prawo pobrać opłatę magazynową w wysokości 300,- CZK (słownie: trzy sta koron czeskich) i dodatkowo jest uprawniony odstąpić od umowy.

6.3.
W przypadku, że z powodu po stronie kupującego towar musi być ponownie doręczony lub doręczony w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia kosztów związanych z powtórnym doręczeniem towaru, ewentualnie kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.

6.4.
Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania z towarem, a w przypadku jakichkolwiek wad, musi niezwłocznie powiadomić o nich przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszeń opakowania, które sugerują, że ktoś próbował wcześniej rozpakowywać przesyłkę, kupujący ma prawo nie odebrać przesyłki od przewoźnika. Podpisując protokół przekazania, przewoźnik i kupujący potwierdzają, że przesyłka z towarem spełniała wszelkie warunki i w przypadku ewentualnej późniejszej reklamacji dotyczącej naruszenia opakowania, nie może być ona brana pod uwagę

6.5.
Inne prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą zmodyfikować warunki dostawy sprzedającego.

7. PRAWO NIENALEŻYTEGO WYKONANIA


7.1.
Prawa i obowiązki stron umowy odnośnie praw nienależytego wykonania są regulowane przez odpowiednie i ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przez postanowienie § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2.
Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar nie posiada wad. W szczególności sprzedający gwarantuje kupującemu, że we chwili, kiedy kupujący odebrał towar:

 • 7.2.1. towar posiadał cechy, które strony między sobą uzgodniły, a jeśli takiego postanowienia nie ma, ma takie cechy, które sprzedający lub producent opisał lub które kupujący oczekuje zważywszy na charakter towaru i na podstawie przeprowadzonej reklamy,
 • 7.2.2. nadaje się on do celów, których przeznaczenie opisał sprzedający lub do celów, do których towar tego rodzaju jest zwykle wykorzystywany,
 • 7.2.3. odpowiada uzgodnionej jakości lub na podstawie pobranej próbki, była jakość określona zgodnie z pobraną próbką,
 • 7.2.4. jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze
 • 7.2.5. jest zgodny z wymogami prawnymi.


7.3.
Postanowienia zawarte w artykule 7.2 warunków handlowych nie będą stosowane przy sprzedawanym towarze z wadą za niższą cenę, dla których była uzgodniona niższa cena, na towar zużyty przez bieżące używanie, przy zużytym towarze na wadę odpowiadającej zakresowi użycia lub zużycia, którą towar miał przy odbiorze przez kupującego lub jeśli jest to związane z charakterem towaru.

7.4.
Jeśli wada pojawi się w przeciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar posiadał już wadę podczas odbioru.

7.5. Z
prawa nienależytego wykonania kupujący korzysta u sprzedającego na adresie jego dowolnego zakładu, ewentualnie w siedzibie sprzedającego. Jeśli w karcie gwarancyjnej jest wymieniony inny przedsiębiorca wyznaczony do naprawy, który znajduje się bliżej miejsca sprzedającego lub miejsca kupującego, kupujący wykorzysta prawo na naprawę u przedsiębiorcy wyznaczonego do wykonania naprawy gwarancyjnej. Za chwilę skorzystania z reklamacji uważa się chwilę, kiedy sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY


8.1.
Kupujący nabywa prawo własności do towaru po zapłaceniu całkowitej ceny kupna za towar.

8.2.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs sklepu (wraz z fotografiami oferowanego towaru) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, który mogłyby jemu lub osobom trzecim umożliwić nieuprawnioną ingerencję czy bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innych części tworzących interfejs sklepu.

8.3.
Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z interfejsu sklepu, korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie interfejsu sklepu. Interfejs sklepu może być używany tylko w zakresie, który nie jest w sprzeczności z prawem i innymi klientami sprzedającego i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4.
Do sprzedającego nie odnoszą się w stosunku do kupującego żadne kodeksy postępowania w rozumieniu postanowienia § 1826 ust. 1 litera e) Kodeksu Cywilnego.

8.5.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w odniesieniu do strony internetowej lub wnikające z korzystania ze strony internetowej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

8.6.
Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej przeprowadza w ramach swojego zakresu działania właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych wykonuje Urząd ds. ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje w określonym zakresie między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7.
Kupujący niniejszym bierze na siebie ryzyko zmian okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH


9.1.
Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, posiłkuje się ustawą nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, Regon, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i inne dane, które kupujący udzieli sprzedającemu (zwane dalej „dane osobowe“).

9.3.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy i w celu przesyłania informacji i informacji handlowych sprzedającemu.

9.4.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany wskazać swoje właściwe i prawdziwe dane osobowe (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu dokonanym z interfejsu sklepu) oraz że jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianach swoich danych osobowych.

9.5.
Po przetworzeniu danych osobowych kupującego, sprzedający może wyznaczyć osobę trzecią jako administratora. Oprócz osób przewożących towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6.
Dane osobowe będą przetworzone na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetworzone w formie elektronicznej w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób ręczny.

9.7.
Kupujący potwierdza, że udzielone dane osobowe są dokładne i że został poinformowany o tym, że jest mowa o dobrowolnym podaniu danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został o tym pouczony, że zgodę na przetworzenie danych osobowych może w stosunku do sprzedającego cofnąć w formie pisemnego zawiadomienia, które zostanie doręczone na adres sprzedającego.

9.8.
W przypadku, że kupujący przypuszczałby, że sprzedający lub administrator (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe naruszając ochronę życia osobistego i prywatnego kupującego lub niezgodnie z prawem, w szczególności jeśli dane osobowe są nieprawidłowe z uwagi na cel ich przetworzenia, może:

 • 9.8.1 zwrócić się do sprzedawcy lub administratora o wyjaśnienia
 • 9.8.2.zwrócić się do sprzedawcy lub administratora, aby skorygował ten stan. W szczególności może chodzić o zablokowanie, dokonanie poprawki, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych. Jeśli wniosek kupującego zgodnie z poprzednim zdaniem będzie uznany za uzasadniony, sprzedający lub administrator usunie niezwłocznie ten stan. Jeśli sprzedający lub administrator nie spełni wniosku, kupujący ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Urzędu ds. ochrony danych osobowych. Postanowienie to nie narusza uprawnień kupującego, aby zwrócił się ze swoim wnioskiem bezpośrednio do Urzędu ds. ochrony danych osobowych.


9.9.
Jeśli kupujący będzie domagał się informacji dotyczących przetworzenia swoich danych osobowych, sprzedający musi udzielić mu tę informację. Sprzedający ma prawo za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem żądać rozsądnej rekompensaty, która nie przekracza kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

9.10
Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

10. OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE COOKIES


10.1.
Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, wiadomością SMS na numer telefonu kupującego oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

10.2.
Kupujący wyraża zgodę na zapis tzw. cookies na jego komputerze. W przypadku, że zakupu można dokonać na stronie internetowej i wypełniać zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna, bez zapisu tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może kiedykolwiek cofnąć zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

11. PRZESYŁKI


11.1.
O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi zostać doręczona drugiej stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych (wybór po stronie nadawcy). Kupujący otrzymuje korespondencję na adresu poczty elektronicznej wskazany na jego koncie użytkownika.

11.2. Wiadomość jest doręczona:

 • 11.2.1 w przypadku doręczenia za pomocą poczty elektronicznej we chwili jej otrzymania na serwerze poczty doręczonej; integralność wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej może być zabezpieczona certyfikatem,
 • 11.2.2. w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem usług pocztowych w chwili odebrania przesyłki przez adresata,
 • 11.2.3 w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem usług pocztowych również przy odmowie odbioru przesyłki, jeśli adresat (ewentualnie osoba uprawniona do odbioru przesyłki) odmówi odbiór przesyłki,
 • 11.2.4. w przypadku doręczania za pośrednictwem usług pocztowych do upływu dziesięciu (10) dni od przechowywania przesyłki i przekazania adresatowi awiza do odbioru przechowywanej przesyłki, jeśli przesyłka będzie przechowywana w placówce pocztowej, również w przypadku, że adresat o przechowywaniu przesyłki nie wiedział.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towarów na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność sprzedającego nie jest przedmiotem innych uprawnień. Kontrolę działalności gospodarczej prowadzi w ramach swojego zakresu właściwy Urząd ds. działalności gospodarczej.

12.2.
Jeśli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wchodzą w życie postanowienia, które są bliskie znaczeniu nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych ustanowień.

12.3.
Jeśli umowa kupna obejmuje międzynarodowy element (zagraniczny), strony uzgadniają, że umowa podlega pod prawo czeskie. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.4.
Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i jest dostępna za pośrednictwem interfejsu sklepu.

13. Sprzedaż produktów za granicę

13.1.  Jesteś zainteresowany produktem z naszej oferty, ale w chwili obecnej przebywasz lub mieszkasz za granicą? Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić życzenia wszystkich klientów dostarczając produkty bez względu na miejsce odbioru. W przypadku wysyłki produktu poza teren Republiki Czeskiej mogą się warunki dostawy i płatności różnić w zależności od miejsca dostawy i od wagi i gabarytu zamówionego produktu.

W przypadku sprzedaży produktów za granicę (poza terenem RC) nabywca jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów państwa, do którego zgodnie ze zleceniem nabywcy zostanie produkt wysłany. Nabywca jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadanie, nabywanie dóbr, w tym dostawa zamówionego rodzaje produktu nie jest w danym państwie zabroniona / regulowana i czy dane państwo nie zakazuje sprzedaż zamówionego produktu przez internet (zawarcie umowy na odległość).

W przypadku wyboru wysyłki zagranicznej (poza terenem RC) nabywca powinien zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu. Klikając na pole nabywca potwierdza, że zapoznał się z ww. warunkami sprzedaży zagranicznej i akceptuje te warunki. Nabywca wybierając wysykę zagraniczną (poza terenem RC) jest w pełni świadomy swej decyzji i z tym związanej odpowiedzialności prawnej, w tym sankcji za podanie fałszywych danych osobowych lub złożenia fałszywego oświadczenia.

 

Kontakty

Infolinia
+48 512 089 378

Skype
pawel.macura

PUNKT ODBIORU ZAMÓWIEŃ

Adres

U Cihelny 230/3, Hlučín Pokaż na mapie

Godziny otwarcia:

Pn-Pt 8:00-12:00, 13:00-16:00

OPiNEO.pl

Opinie o Balistas.pl na Opineo.pl

Nowości e-mailem

Chcę być jako pierwszy informowany o nowościach i korzystnych promocjach

FaceBook

Jeśli zgodzisz się na korzystanie z plików cookie, będziemy mogli za pomocą nich dostosować środowisko naszej strony internetowej do twoich preferencji i prezentować reklamy współki BULLET PROJECT z o.o. na innych, odwiedzanych przez ciebie witrynach internetowych. Zarządzanie ustawieniami plików cookie