skip_main skip_menu skip_search

Regulamin


ZASADY I WARUNKI FIRMY

BULLET PROJECT s.r.o.
U Staré elektrárny 291/11,
710 00 Ostrawa, Slezská Ostrava

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Wydział C, nr wpisu 35070 do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.balistas.pl.

ID NO: 28618475
VAT: CZ28618475

Konto bankowe: 87 1320 1537 2624 9513 3000 0001, Bank Pocztowy, Poland

Niniejsze Warunki obowiązują do czasu wydania nowych Warunków.

Sprzedaż towarów na stronie www.balistas.pl podlega obowiązującemu prawu Republiki Czeskiej, a towary te można swobodnie sprzedawać od osiemnastego (18) roku życia. Przy sprzedaży towaru za granicę (poza Republikę Czeską) kupujący jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów kraju, do którego towar ma być wysłany zgodnie z wymogiem podanym w zamówieniu, w szczególności do wcześniejszego sprawdzenia, czy posiadanie, nabycie własności i import zamówionego przez niego towaru nie jest w danym kraju zabronione/uregulowane, a także czy kraj nie zabrania sprzedaży zamówionego przez niego towaru przez Internet (zakaz zawierania umów na odległość). Kupujący, który żąda dostawy towaru za granicę (poza Republikę Czeską), potwierdza poprzez zaznaczenie pola w formularzu zamówienia, że powyższe obowiązki zostały spełnione i że rodzaj zamówionego przez niego towaru jest legalny zgodnie z powyższym ustaleniem. Kupujący, który żąda dostawy towaru za granicą (poza Republiką Czeską), jest w pełni świadomy wszystkich sankcji karnych i innych związanych z podaniem nieprawdziwych informacji w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z tego punktu Warunków, za co ponosi pełną odpowiedzialność.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "Warunkami handlowymi") firmy BULLET PROJECT s.r.o, z siedzibą przy U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 28618475, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie w dziale C, wkładka 35070 (dalej zwana "Sprzedającym") reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (dalej zwanej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej zwaną "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.balistas.pl, za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Regulamin reguluje prawa i obowiązki stron podczas korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.balistas.pl (zwanej dalej "Stroną") oraz inne związane z tym stosunki prawne.

1.3 Postanowienia Warunków stanowią integralną część Umowy sprzedaży.

1.4 Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie Warunków. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej w Witrynie, Kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej oraz zamawiając towar, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizowania informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zachowa poufność w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego oraz za wszelkie nadużycia wynikające z takiego naruszenia.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 W rozumieniu § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego, wszelkie prezentacje towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tych towarów.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów.

3.4 Aby zamówić towar, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące:

zamawiane towary (zamawiane towary są "wprowadzane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),
sposób zapłaty ceny zakupu towaru, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu transportu zamówionego towaru
informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie określane jako "zamówienie").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail kupującego").

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca ma zawsze prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.7 Sprzedawca jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia. W obu przypadkach z Kupującym zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku zmiany zamówienia, zamówienie nie będzie realizowane bez zgody Kupującego wyrażonej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.8 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez wystawienie faktury (dokumentu podatkowego) i realizację zamówienia, o czym Sprzedawca informuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

3.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności z osobami, które uprzednio istotnie naruszyły Umowę Sprzedaży (w tym Regulamin). Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przy zawieraniu Umowy sprzedaży środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący.

 

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Cena towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

(a) gotówką w lokalu wymienionym na stronie internetowej Sprzedawcy;

b) gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;

c) przelewem na konto Sprzedającego w Bank Pocztowy, numer konta: 87 1320 1537 2624 9513 3000 0001 (zwane dalej "kontem sprzedającego"); Proces płatności przelewem jest następujący: Klient składa zamówienie z płatnością przelewem, a następnie do Sprzedającego zostaje wysłana faktura zaliczkowa do zwrotu. Po wpłaceniu kwoty zamówienie zostanie wysłane.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

4.4 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.5 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej zwanego "Kodeksem Cywilnym"), nie można odstąpić od Umowy Zakupu dotyczącej dostawy towarów zmodyfikowanych zgodnie z życzeniem Kupującego, jak również towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu, zużyciu lub przestarzałości, między innymi.

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w artykule 5.1 lub inny, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży należy zgłosić sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy info@balistas.pl.

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z artykułem 5.2 Warunków, Umowa kupna ulega unieważnieniu od samego początku. Towar musi zostać wysłany do Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty wysłania odstąpienia od umowy. Towary muszą zostać zwrócone sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i kompletnym.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 5.2 Warunków, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy przez Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący nie zwróci mu towaru. W przypadku zwrotu towaru w ustawowym terminie, klient sam ponosi koszty przesyłki.

5.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwracane przez niego towary są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte, Sprzedawca będzie uprawniony do uzyskania od Kupującego odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę za szkodę z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez Kupującego.

5.7 Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest Kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

5.8 Odstąpienie od Umowy Zakupu w przypadku Użytkownika, który jest zarejestrowany jako Partner VO. W przypadku nieodebrania przesyłki lub anulowania zamówienia po wysłaniu towarów, partner VO zostanie obciążony kosztami wysyłki w kolejnej przesyłce.

 

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 Sposób dostawy towarów określa Sprzedawca, o ile Umowa Zakupu nie stanowi inaczej. Jeżeli sposób dostawy został uzgodniony na życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

6.2 Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy Zakupu do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru, Sprzedający ma prawo zażądać opłaty za przechowanie w wysokości 300 CZK (trzysta koron czeskich) i ma prawo odstąpić od umowy kupna.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy przewoźnika, kupujący potwierdza, że przesyłka towarowa spełniła wszystkie warunki i wymagania oraz że wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę. Kupujący jest zobowiązany do odnotowania stwierdzonych wad, jeśli zostały one w sposób oczywisty spowodowane przez przewoźnika lub jeśli nie można wykluczyć przewoźnika ze względu na charakter uszkodzenia, w protokole reklamacyjnym danego przewoźnika.

6.5 Dalsze prawa i obowiązki stron związane z przewozem towarów mogą być regulowane przez warunki dostawy Sprzedawcy.

 

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 oraz §§ 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że Towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w momencie odbioru towaru przez kupującego:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego sprzedawca deklaruje ich użycie lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzorca,

7.2.4. towary znajdują się w odpowiedniej ilości, są odpowiedniej miary lub wagi

7.2.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

7.3 Postanowienia zawarte w artykule 7.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie ze względu na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, ze względu na zużycie wynikające z normalnego użytkowania towarów, ze względu na wadę towarów używanych odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w momencie przejęcia przez Kupującego, lub jeśli wynika to z właściwości towarów.

7.4 Jeśli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie jego otrzymania.

7.5 Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy Kupujący wykonuje na adres Sprzedawcy, w dowolnej jego siedzibie lub w siedzibie Sprzedawcy. Jeżeli w karcie gwarancyjnej wskazano inny punkt naprawczy, który znajduje się w siedzibie Sprzedawcy lub w miejscu położonym bliżej Kupującego, Kupujący skorzysta z prawa do dokonania naprawy w punkcie naprawczym wyznaczonym do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru od Kupującego.

7.6 Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy lub osobie wyznaczonej do dokonania naprawy bez zbędnej zwłoki od stwierdzenia wady. Jeśli zrobi to na piśmie lub drogą elektroniczną, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz prośbę o określenie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Formularz reklamacyjny online dla kupującego-konsumenta dostępny jest na tej stronie. Jeśli reklamacja zostanie uznana, kupującemu przysługuje od nas zwrot kosztów przesyłki po normalnej cenie.

7.7 Gwarancja dotyczy wad towaru, które ujawnią się po odebraniu przez Kupującego towaru w okresie gwarancji. Roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają m.in:
- jeżeli w dniu złożenia reklamacji upłynął okres gwarancji dla reklamowanego towaru
- jeżeli w chwili odbioru towar ma wadę i za tę wadę uzgodniono upust od ceny zakupu
- w przypadku wad spowodowanych niefachową obsługą, eksploatacją lub zaniedbaniem towaru, poprzez użytkowanie, eksploatację i obsługę towaru niezgodnie z instrukcją obsługi producenta i powstałą wadę
- wad spowodowanych nieuprawnioną ingerencją lub zmianą parametrów
- uszkodzenie towaru spowodowane działaniem żywiołów
- użytkowania towaru w warunkach nieodpowiadających warunkom eksploatacji pod względem temperatury, zapylenia, wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych i powstałej wady
- jeżeli wada przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu, dla którego klient nie jest w stanie udowodnić legalnego sposobu nabycia lub w użyciu nieautoryzowanego oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

 

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu Towarów. Ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi jednak na kupującego z chwilą otrzymania towarów. Uszkodzenie towarów powstałe w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia towarów na kupującego nie ma wpływu na obowiązek kupującego do zapłaty ceny zakupu, chyba że sprzedawca spowodował szkodę, naruszając swoje zobowiązanie.

8.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione wykorzystanie oprogramowania lub innych elementów tworzących interfejs internetowy sklepu.

8.3 Kupujący nie jest uprawniony do stosowania mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy Sklepu może być wykorzystywany wyłącznie w zakresie nienaruszającym praw innych Klientów Sprzedawcy oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826 (1) (e) kodeksu cywilnego.

8.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w Witrynę lub z korzystania z niej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7 Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) kodeksu cywilnego.

8.8 W przypadku powstania sporu konsumenckiego między nami a konsumentem na podstawie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, który nie może zostać rozwiązany w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia takiego sporu do wyznaczonego organu zajmującego się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, którym jest:

Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat - Departament ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2
E-mail: adr@coi.cz
Strona internetowa: adr.coi.cz

Konsumenci mogą również korzystać z platformy rozwiązywania sporów on-line, utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

8.9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą ostatecznie rozstrzygane przez czeskie sądy powszechne według prawa czeskiego.

8.10. Prawa i obowiązki Kupującego, który zarejestrował się i jest członkiem programu lojalnościowego Sprzedawcy, regulują ogólne zasady programu lojalnościowego opublikowane tutaj.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Przed zawarciem umowy Kupujący został poinformowany o zasadach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych, dostępnych pod następującym linkiem internetowym: https://www.balistas.pl/ochrona-danych-osobowych

 

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, wiadomości SMS na numer telefonu Kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy dokonanie zakupu na stronie internetowej oraz wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy Sprzedaży jest możliwe bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.


11. ZGŁOSZENIE

11.1 O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca Umowy kupna musi być dostarczana drugiej stronie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (według uznania nadawcy). Kupujący będzie obsługiwany na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika.

11.2 Komunikat jest dostarczany:

w przypadku doręczania pocztą elektroniczną - w momencie jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może być zapewniona przez certyfikat,
w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego - przez przyjęcie przesyłki przez odbiorcę,
w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe - również przez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub, w stosownych przypadkach, osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmawia przyjęcia przesyłki,
w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego - po upływie dziesięciu (10) dni od złożenia przesyłki i wezwania adresata do odbioru złożonej przesyłki, jeżeli przesyłka została złożona u operatora pocztowego, nawet jeżeli adresat nie został poinformowany o złożeniu przesyłki.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej, a działalność Sprzedawcy nie podlega żadnym innym uprawnieniom. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy.

12.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.3 Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i jest dostępna za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu.

12.4 Niniejsze Warunki obowiązują w brzmieniu, jakie widnieje na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu zawarcia Umowy Zakupu. Umowa może być zawarta w języku czeskim lub w innych językach, o ile nie jest to przyczyną niemożności jej zawarcia. Dokonując zakupu, nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

12.5 Przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz przykładowy formularz reklamacji stanowią załącznik do warunków.

12.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Takie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień zrealizowanych przed datą wejścia w życie odpowiednich zmian. Zmiany w Warunkach obowiązują od momentu ich opublikowania na Stronie.

12.7 Pozostałe kwestie, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie, reguluje Kodeks cywilny (nr 89/2012 Dz.U.), ustawa o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.) oraz inne przepisy prawne, z późniejszymi zmianami.

12.8 Niniejsze warunki obowiązują od 29 marca 2022 r.

12.9 Dane kontaktowe Sprzedawcy:

BULLET PROJECT s.r.o.
U Staré elektrárny 291/11,
710 00 Ostrawa, Slezská Ostrava

12.10. Adres dostawy Sprzedawcy:

BALISTAS
U Cihelny 230/3
Hlučín, 748 01

Adres e-mail: info@balistas.pl

W Ostrawie 29 marca 2022 r.

Ostatnio odwiedzane produkty

+48 512 089 378 Pn.–pt.: 8–16 godz. Zadaj pytanie